ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น สารและสมบัติ เซลล์และส่วนประกอบ พืช ความร้อน ลม ฟ้า อากาศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น🧬

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร (ความหมายของวิทยาศาสตร์, กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

สารและสมบัติของสาร

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

พืช (การสังเคราะห์ด้วยแสง, การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช, การสืบพันธุ์ของพืช)

ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์, ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน, ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร, การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง, ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร, ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร, การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ, การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย)

การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน (การถ่ายโอนความร้อน, น้ำพาความร้อนได้อย่างไร, ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร, ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร, คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน, สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน)

ลม ฟ้า อากาศรอบตัว (บรรยากาศรอบตัว, การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ, ลมฟ้าอากาศและเมฆ, รังสีจากดวงอาทิตย์, ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง)

มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ (พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน, ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements