Skip to content

Admin

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญไม่เกิน 6 หลัก หน่วยของสิ่งต่างๆ ฯลฯ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF) จำนวน การบวก การลบ (ชุด 1, ชุด 2,… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 (PDF) แกนหลักการงานอาชีพ 1 แกนหลักการงานอาชีพ 2 แกนหลักการงานอาชีพ 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดกิจกรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละพื้นฐานที่ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ทั้งการรู้จักพื้นฐานอวัยวะใน และนอกร่างกาย การรู้จักกับกีฬา ฯลฯ ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 (PDF) แกนหลักสุขพละศึกษา ชุด 1 แกนหลักสุขพละศึกษา ชุด 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขพละศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมตามหลักสูตรการศึกษา ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักและหนังสือไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2 แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 1 แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 2 แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 3 เด็กไทยใฝ่ดี โลกสวยด้วยมือเรา ชุดกิจกรรมเรียนรู้สังคมศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัด ป.2… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Family, Free Time ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 Self Family School Food and Drinks Around… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากบทเรียนหลักไปในตัว เช่น โรงเรียน อ่าน เขียน วาจา นิทาน ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF) เทอม 1 ฉันรักโรงเรียน อ่าน เขียน เรียนภาษา… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือวิทยาศาสตร์ ป.2 ใหเด็กได้ทบทวนไปในตัว เช่น สิ่งมีชีวิตรอบตัว ธรรมชาติ ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 วิทยาศาสตร์ชุด 1 วิทยาศาสตร์ชุด 2 วิทยาศาสตร์ชุด 3 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อยอดจากความรู้ ในเรื่องบวกลบคูณหาญ การวัด ฯลฯ ต่อยอดมาจากพื้นฐานเดิม ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 คณิตศาสตร์ชุด 1 คณิตศาสตร์ชุด 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียน ในเรื่องชาติไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่สัญลักษ์ไทย แสดงความเคารพต่อสัญลักษ์สำคัญของชาติไทย ฒนธรรมในชุมชน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม (ชุด 1, ชุด 2) ช่วงเวลาใน… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1 แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียน เช่น เรื่องช่าง งานประดิษฐ์ เกษตรน่ารู้ ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1 (PDF) การงานอาชีพชุด 1 การงานอาชีพชุด 2 หนังสือสำหรับผู้สอน **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com