Skip to content

Admin

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฏีบทพีทาโกรัส จำนวนจริง พหุนาม การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF) เทอม 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 1, ชุด 2)… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ ออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์พื้นฐาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน, ระบบทางเทคโนโลยี, การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ) นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา, สนุกกับการเขียนผังงาน, การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ รัฐโบราณในดินแดนไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF) เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐโบราณในดินแดนไทย อาณาจักรสุโขทัย (หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย, สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย, สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาศิลปะ-ทัศนศิลป์ เช่น ทัศนธาตุ ทัศนียภาพ สร้างสรรค์งาน 3 มิติ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น????️ รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF) ทัศนธาตุและองค์ประกอบของศิลป์ ทัศนียภาพ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ เรียนรู้การประเมินงานทัศนศิลป์… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น นาฏยศัพท์และภาษาท่า ละคร วัฒนธรรมดนตรี โน้ตดนตรี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF) นาฏศิลป์ อิทธิพลของนักแสดง นาฏยศัพท์และภาษาท่า การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค การผลิตและการแสดงละคร การละครไทย… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น พัฒนาการวัยรุ่น การใช้ชีวิตอย่างมีสุข รู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 (PDF) พัฒนาการสมวัย วัยสดใสชีวิตมีสุข ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ชีวิตปลอดภัยจากสารเสพติด การปฐมพยาบาล **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนา วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ พลเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF) เทอม 1 พระพุทธศาสนาในไทย เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ พระรัตนตรัย เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รู้จักกับรัฐธรรมนูญ… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น พื้นฐานการอ่านเขียน สุภาษิต วรรณคดี การสื่อสาร นิทาน สารพัน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF) เทอม 1 พื้นฐานอ่านเขียน เรียนรู้สุภาษิต พินิจพิจารณ์ นิทานสารพัน สร้างสรรค์บทกวี… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF) เทอม 1 All about me Happy Family Going to… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สารและสมบัติของสาร ความร้อน เซลล์ ลม ฟ้า อากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF) เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร สารและสมบัติของสาร (ชุด 1, ชุด 2) ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)