แบบฝึกหัด

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนรู้การรู้จักคิดการซ่อม เกษตรในบ้าน การใช้ชีวิตสานฝันของตนเอง ฯลฯ ต่อยอดจาก ป.4 และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 ครอบครัวอุ่นจิต ช่างคิดช่างซ่อม เกษตรกรรมคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น ระบบในร่างกาย การปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 ระบบในร่างกาย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ แก้ปัญหาในครอบครัวและรอบข้าง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โรคที่พบในชีวิตประจำวัน ยา สารเสพติด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น สังคมสมัยใหม่ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม รู้จักระบบสังคมให้เป็นแบบแผน เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5 การผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ การใช้ทรัพยากรณ์อย่างยั่งยืน ธนาคารและการกู้ยืมเงิน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณลักษณะของพลเมืองดี เด็กไทยใฝ่ดี โลกสวยด้วยมือเรา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒณธรรม ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้นต่อยอดจากความรู้เดิม เช่น ตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน และสิ่งรอบตัวของนักเรียน เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5 Me & My Family All About Me School Life Healthy Living Recreation & Free Time Around Me ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มรู้จักกับภาษาไทยให้ลึกซึ้งมากขึ้นจากความรู้เดิม เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำทอง เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5 ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน นิทานอ่านสนุก การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร วรรณกรรมคำสอน สร้างสรรค์งานเขียน งดงามสำนวน อ่านจับความ ย่อตามคิด มุ่งลิขิต คิดเหตุผล อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่ วจีนั้นสำคัญนัก รู้คำประพันธ์เรื่อง อ่านบทอาขยานหลัก ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ภาษาไทยภาษาถิ่น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม …

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5 (PDF) Read More »

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มรู้จักกับวิทยาศาสตร์รอบตัวให้มากขึ้นจากความรู้เดิม เช่น สิ่งแวดล้อม สาร พันธุกรรม เสียง แรง ดาว และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต สารในชีวิตประจำวัน รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ เสียง แรง ดาว ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มลงลึกเกี่ยวกับคณิตระดับประถมศึกษา และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 1 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 2 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 3 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 4 เทอม 2 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 1 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 2 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 3 ใบงานแบบฝึกหัดชุด 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้หัวข้อต่อยอดมาจาก ป.1 เพิ่มการใช้งานอินเตอร์เน็ต รู้จักซอร์ฟแวร์เบื้องต้น และเรียนรู้ตามหัวข้อใหม่ๆ ในการเรียนต่างตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2 การใช้งานซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม การตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้งานอินเตอร์เน็ต ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.2 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้(ครูผู้สอน) **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1 การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้เหตุผล ตรรกะ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การรวบรวมข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา การนำเสนอข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com