แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ  ทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนมา และเป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นที่เสริมสร้างความคิด ความรู้ เช่น การบวกลบ แก้โจทย์ ฯลฯ เอกสารมีทั้งขาวดำและสีรวมถึงรูปประกอบ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับแบบฝึกหัดและอยากทำแบบฝึกหัดของตนเอง

Advertisements

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตามเนื้อหา ป.1

การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 1-5

การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 6-10

การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 11-20

การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

โจทย์ปัญหาการบวก

จำนวนคู่-คี่ (ชุด 1, ชุด2)

การเปรียบเทียบจำนวน 1-20 โดยใช้เครื่องหมาย >, <, =, ≠ (ชุด 1, ชุด 2)

การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

โจทย์ปัญหาการบวกลบไม่เกิน 9

การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20

การบวกลบระคนจำนวนไม่เกิน 1-20

แบบรูปการนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 และการนับลดทีละ 1

โจทย์ปัญหาการลบ

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง

การชั่ง

การตวง

เวลา

รูปเรขาคณิต

ใบงานแบบฝึกหัดแบบหนังสือ (PDF)

แบบฝึกหัดรวมคณิตศาสตร์ ชุด 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 จัดเต็ม 400 กว่าหน้า (PDF)

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 สสวท

คู่มือสำหรับการสอนของครู

ป.1 เล่ม 1, และเล่ม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements