Skip to content

Admin

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.1 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Around Me, Fruit ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF) Self Around Me Fruit **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก กรุงรัตนโกสินทร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF) การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์)… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนาพุทธ กฏหมายน่ารู้ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF) เทอม 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมนำชีวิต หน้าที่ชาวพุทธ กฎหมายน่ารู้ สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล สังคมดีมีสุข… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น วรรณคดีวรรณกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย สรรคำนำมาใช้ พินิจภาษา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF) เทอม 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาพาที บทกวีที่ชื่นชอบ เทอม 2… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งที่น่าสนใจ การท่องเที่ยว ชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF) เทอม 1 My Interests Leisure and Entertainment Shopping… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม แรงโน้มถ่วง น้ำและอากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF) เทอม 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรง แรงโน้มถ่วงของโลก… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ ความน่าจะเป็น ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF) เทอม 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีมนุษย์ปัจจุบัน ภาษาและระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF) เทคโนโลยีกับมนุษย์ นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอริทึม, รู้จักภาษา Python เบื้องต้น, เรียนรู้ระบบต่างๆ, รู้จัก Microbit,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย อาณาจักรโบราณของไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF) การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น พุทธประวัติ บทบาทในสังคม สินค้าบริการ การออมและลงทุน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF) เทอม 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน พุทธประวัติ พระไตรปิฎก การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม กฏหมาย การบริหารราชการในปัจจุบัน… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)