Skip to content

Admin

ความหมายของโวหาร

ความหมาย และประเภทของ “โวหาร”

ความหมายของโวหาร โวหารคือถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดี มีวิธีการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะ เพื่อสื่อให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและลึกซึ้ง และรับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วิธีการเขียนเรียบเรียงข้อความให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง โวหารที่ใช้ใน การเขียนเรียงความ ได้แก่ พรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร อุปมาโวหาร เทศนาโวหาร เทศนา โวหาร สาธกโวหารและอธิบายโวหารหาร ประเภทของโวหาร การเขียนเรื่องราวอาจใช้โวหารต่าง ๆ กันแล้วแต่ชนิดของข้อความ โวหารอาจจำแนก ตามลักษณะ ของข้อความหรือเนื้อหาเป็นประเภทต่าง… Read More »ความหมาย และประเภทของ “โวหาร”

ความหมายของความกตัญญู

ความหมาย, ความสำคัญ ของคำว่ากตัญญู

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถสร้างความรู้สึกเชิงบวกของความกตัญญูหรือความกตัญญูที่อาจชี้นำผู้คนไปสู่ความหมายและสุขภาพที่ดีขึ้น “จงปลูกฝังนิสัยสำนึกคุณต่อสิ่งดีๆ ที่เข้ามาหาคุณ และขอบคุณอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากทุกสิ่งมีส่วนในความก้าวหน้าของคุณ คุณจึงควรรวมทุกสิ่งไว้ในความกตัญญูของคุณ” ความกตัญญูกตเวทีเป็นอารมณ์คล้ายกับความกตัญญู และการวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกพบเหตุผลทางระบบประสาทว่าทำไมคนจำนวนมากจึงสามารถได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติทั่วไปในการแสดงความขอบคุณสำหรับชีวิตของเรา แม้ในช่วงเวลาของความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ในการเริ่มต้น เราต้องกำหนดสิ่งที่เราหมายถึงโดย “ความกตัญญูกตเวที” ความหมายของคำว่ากตัญญู “ความกตัญญูคือ ความขอบคุณสำหรับสิ่งที่บุคคลได้รับ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือจับต้องไม่ได้ ผู้คนรับรู้ถึงความดีในชีวิตด้วยความกตัญญู… ผลที่ได้คือความกตัญญูยังช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองในฐานะปัจเจก ไม่ว่าจะกับคนอื่น ธรรมชาติ หรือพลังที่สูงกว่า” “ความซาบซึ้งในสิ่งที่มีค่าและมีความหมายต่อตนเองและแสดงถึงสภาพโดยทั่วไปของความกตัญญูกตเวทีและ/หรือความกตัญญู” “อารมณ์ทางสังคมที่ส่งสัญญาณการรับรู้ถึงสิ่งที่คนอื่นทำเพื่อเรา” “ถ้าเราได้รับสิ่งดีๆ จากการแลกเปลี่ยน… Read More »ความหมาย, ความสำคัญ ของคำว่ากตัญญู

ความหมายของศีลธรรม

ความหมายศีลธรรม ทั้งในสังคม, ศาสนา, กฏหมาย

ศีลธรรมคือชุดของมาตรฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ เป็นสิ่งที่สังคมกำหนดว่า “ถูกต้อง” และ “เป็นที่ยอมรับ” บางครั้งการประพฤติปฏิบัติอย่างมีศีลธรรมหมายความว่าบุคคลต้องเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้นของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคคลที่ขัดต่อมาตรฐานเหล่านี้อาจถือว่าผิดศีลธรรม ศีลธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร ศีลธรรมไม่คงที่ สิ่งที่ถือว่ายอมรับได้ในวัฒนธรรมของคุณอาจไม่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมอื่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ศาสนา ครอบครัว และประสบการณ์ชีวิตล้วนมีอิทธิพลต่อศีลธรรม ความหมายของคำว่าศีลธรรม คำว่าศีลธรรม แปลตามตัวคือ ธรรมที่ดำรงความเป็นปกติสุขของมนุษย์ ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า moral คือ หมายถึงประเพณีหรือวิถีของชีวิต ในปัจจุบัน ใช้ในความหมายถึงตัวของความประพฤติโดยตรง หลักเกณฑ์สำคัญของศีลธรรม… Read More »ความหมายศีลธรรม ทั้งในสังคม, ศาสนา, กฏหมาย

หลักพื้นฐานจริยธรรม

ความหมาย, ความสำคัญ, และการพัฒนาจริยธรรม

ความหมายของจริยธรรม คำว่า “จริยธรรม” แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่งคำว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคำว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี, หลักคำสอนของศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ” คำว่าจริยธรรมมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจริยศาสตร์… Read More »ความหมาย, ความสำคัญ, และการพัฒนาจริยธรรม

หลักพื้นฐานคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่พึงมีในชีวิต

  • by

คุณธรรม คือคุณธรรมที่เป็นเลิศ คุณธรรมเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ดีและมีค่าเป็นรากฐานของหลักการและศีลธรรมอันดี กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงมาตรฐานทางศีลธรรมอันสูงส่ง ทำสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิด หลักของคุณธรรมคือ คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ำใจ และ เป็น สุภาพชน เป็นต้น จนเกิดจิตสำนึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อการกระทำความชั่ว… Read More »หลักคุณธรรมพื้นฐานที่พึงมีในชีวิต

บทร้อยกรอง

ความหมายบทร้อยกรอง พร้อมตัวอย่างบทกลอนร้อยกรอง

  • by

บทความนี้บอกกล่าวเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยกรอง ลักษณะความเป็นมา เข้าใจคำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ คุณค่า พร้อมตัวอย่างของบทร้อยกรอง ความหมายบทร้อยกรอง พร้อมตัวอย่างบทกลอนร้อยกรอง บทร้อยกรองคือ บทร้อยกรอง หมายถึง คำประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยมีข้อบังคับหรือฉันทลักษณ์ จำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัส กันไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์ เช่น กลอนสุภาพ โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี 11 และ กาพย์ฉบับ 16 ฯลฯ คำว่า “บทร้อยกรอง” มีคำที่ใช้เรียกแตกต่างกันหลายๆ… Read More »ความหมายบทร้อยกรอง พร้อมตัวอย่างบทกลอนร้อยกรอง

หลักการเขียนเรียงความ

หลักการเขียนเรียงความ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย

  • by

หลักการเขียนเรียงความ เป็นการเขียนบรรยาย เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือ ประสบการณ์ของผู้เขียนสู่ผู้อ่าน การเขียนเรียงความผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของ ผู้เขียนเอง โดยใช้ภาษาที่กะทัดรัดสละสลวย และจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจที่จะอ่าน เรียงความเป็นงานเขียนเชิงวิชาการทั่วไปที่เรามักจะถูกขอให้ทำในหลายชั้นเรียน ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนเรียงความ ต้องแน่ใจว่าเราเข้าใจรายละเอียดของงานเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะเขียนเรียงความอย่างไรและควรเน้นอะไร เมื่อเราเลือกหัวข้อได้แล้ว ให้หาข้อมูลขอบเขตหลักที่เราต้องการสร้างให้แคบลง จากตรงนั้น เราจะต้องเขียนโครงร่างและเขียนเรียงความของเรา ซึ่งประกอบด้วยคำนำ เนื้อหา และบทสรุป หลังจากที่เขียนเรียงความของเราแล้ว ให้ใช้เวลาทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของเรามีความละเอียดมากที่สุด หลักการเขียนเรียงความ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง… Read More »หลักการเขียนเรียงความ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.1 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Around Me, Fruit ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF) Self Around Me Fruit **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก กรุงรัตนโกสินทร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF) การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์)… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนาพุทธ กฏหมายน่ารู้ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF) เทอม 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมนำชีวิต หน้าที่ชาวพุทธ กฎหมายน่ารู้ สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล สังคมดีมีสุข… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)