รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้เหตุผล ตรรกะ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานแบบต่างๆ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5

การค้นหาข้อมูล

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ปัญหา

การรวบรวมข้อมูล

การสร้างทางเลือก

การนำเสนอข้อมูล

การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(นักเรียน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com