รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้จักชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ชีวิตพอเพียง การออมเงิน เศรษฐกิจพื้นฐาน ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4

ชีวิตพอเพียง

ออมไว้ไม่ขัดสน

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

เด็กไทยใฝ่ดี มุ่งมั่นและศรัทธา

โลกสวยด้วยมือเรา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com