รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาทั้งหมดจากประถม เช่น เรื่องสังคมสมัยไหม สังคมไทย ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6

แบบฝึกหัดแกนหลักสังคมศึกษา ป.6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒณธรรม ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com