รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ ออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์พื้นฐาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน, ระบบทางเทคโนโลยี, การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)

นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา, สนุกกับการเขียนผังงาน, การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โปรแกรมเมอร์น้อย (การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit, รู้จัก Arduino และ Tinkercad และคำสั่งวนรอบ, รู้จักทางเลือก, ฟังก์ชันใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (ล้อและเพลา, จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์แห่งโลกอนาคต)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com