รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ นักออกแบบระบบ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน, ระบบทางเทคโนโลยี, การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)

นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา, สนุกกับการเขียนผังงาน, การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โปรแกรมเมอร์น้อย (การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit, รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ, รู้จักทางเลือก, ฟังก์ชันใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (ล้อและเพลา, จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์แห่งโลกอนาคต)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com