รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง สารเสพติด ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1

พัฒนาการสมวัย (ระบบประสาท, ระบบต่อมไร้ท่อ, การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)

วัยสดใสชีวิตมีสุข (วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง, เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ, เรียนรู้ทักษะชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศ)

ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ชีวิตปลอดภัยจากสารเสพติด

เรียนรู้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com