รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ศาสนา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สินทรัพย์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1

ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระรัตนตรัย

หนทางแห่งการดับทุกข์

อัจริยสัจ 4 แก้ปัญหาชีวิต

ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต

ภูมิศาสตร์

ภัยพิบัติในประเทศไทย

ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

สินทรัพย์ทางปัญญา

ประเภทของสถาบันทางการเงินและสถาบันทางการเงินที่สำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com