รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น งานประดิษฐ์ การเกษตรเบื้องต้น งานช่าง ของเล่น งานกระดาษ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

ความหมายของงานประดิษฐ์

ลองประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์

ตัวเราบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

แต่งกายให้น่าดู

เกษตรน่ารู้

ความหมายและประเภทของงานช่าง

ของเล่นของเรา

สนุกกับงานกระดาษ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com