รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น เลขละคน เศษส่วน บัญญัติไตรยางค์ เรขาคณิต ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF)

เทอม 1

 1. การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
 2. การเปรียบเทียบเศษส่วน
 3. การเปรียบเทียบจำนวนคละ
 4. การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
 5. การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 6. การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 7. การบวกจำนวนคละ
 8. การลบจำนวนคละ
 9. เศษส่วนของจำนวนนับ
 10. การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
 11. การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
 12. การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
 13. การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
 14. การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
 15. การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน
 16. ส่วนกลับของเศษส่วน
 17. การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
 18. การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
 19. การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
 20. การหารจำนวนคละ
 21. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
 22. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
 23. โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
 24. การบวก ลบ ระคน
 25. การคูณ หารระคน
 26. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
 27. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
 28. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน
 29. ตัวประกอบของจำนวนนับ
 30. การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,00 ในรูปทศนิยม
 31. การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
 32. การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย
 33. การหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 34. การหาค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่ง
 35. การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
 36. การหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
 37. การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
 38. การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง
 39. การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000
 40. การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 41. การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
 42. การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ
 43. การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน
 44. การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร
 45. การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000
 46. การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ
 47. การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม
 48. การบอกความยาวเป็นทศนิยม
 49. การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม
 50. การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม
 51. การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
 52. การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
 53. การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
 54. การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
 55. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
 56. การอ่านแผนภูมิ
 57. การเขียนแผนภูมิ
 58. การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น
 59. การเขียนกราฟเส้น
 60. การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่ง
 61. การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 62. การแสดงวิธีหาคำตอบจากกราฟเส้น

เทอม 2

 1. ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
 2. โจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ
 3. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
 4. การนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ไปใช้
 5. การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 หรือ เขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
 6. การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 หรือ ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
 7. ความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนด
 8. ร้อยละของจำนวนนับ
 9. ร้อยละของจำนวนนับ(คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข)
 10. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ
 11. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
 12. การแก้โจทย์ร้อยละ
 13. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 ขั้นตอน
 14. การลดราคาและการหาส่วนลด
 15. การลดราคาและการหาราคาขาย
 16. การลดราคา 2 ขั้นตอน
 17. ความหมายของทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุนและเท่าทุน
 18. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขาย
 19. โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย
 20. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และราคาขาย
 21. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร และราคาขาย 2 ขั้นตอน
 22. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน
 23. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน
 24. เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉาก
 25. เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน
 26. เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน
 27. เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกัน
 28. เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง
 29. สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแย้ง
 30. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง และการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
 31. การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากัน
 32. การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้ 180 องศา
 33. การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้ง
 34. ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
 35. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
 36. ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
 37. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
 38. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
 39. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม
 40. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามกำหนด
 41. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
 42. ความยาวของฐาน และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 43. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 44. การแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 45. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
 46. การหาพื้นที่ของรูปอื่นๆ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
 47. ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
 48. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 49. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก
 50. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ
 51. ลักษณะรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
 52. ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของปริซึม
 53. การประดิษฐ์ปริซึม
 54. รูปทรงสี่เหลี่ยม
 55. หน่วยของปริมาตรและการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร
 56. การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 57. การหาความจุของปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 58. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรกับลูกบาศก์เมตร
 59. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร
 60. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com