รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น การแก้ปัญหา เลขจำนวนหลักล้าน สมการ การแก้โจทย์ปัญหา และทบทวนความรู้เก่าๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 (PDF)

เทอม 1

 1. การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น
 2. การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน และจำนวนเต็มล้าน
 3. การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆ ไปใช้
 4. สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ
 5. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
 6. การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ
 7. โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก
 8. โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีหลายหลัก
 9. โจทย์ปัญหาการคูณ
 10. โจทย์ปัญหาการหาร
 11. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
 12. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
 13. ตัวประกอบของจำนวนนับ
 14. จำนวนเฉพาะ
 15. ตัวประกอบเฉพาะ
 16. การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
 17. ตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วม และตัวหารร่วมมาก
 18. ตัวหารร่วม และการหา ห.ร.ม.
 19. การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ
 20. การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร
 21. ตัวคูณร่วม และการหา ค.ร.น.
 22. ตัวคูณร่วมน้อย และการหา ค.ร.น.
 23. การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ
 24. การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร
 25. โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.
 26. การหาเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน และการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
 27. เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากัน
 28. เศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ
 29. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 30. การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
 31. การบวกและการลบจำนวนคละ
 32. โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนและจำนวนคละ
 33. โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ
 34. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ
 35. การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
 36. การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
 37. การคูณจำนวนคละ
 38. ส่วนกลับของเศษส่วน และการหารเศษส่วน
 39. การหารจำนวนคละ
 40. โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน และจำนวนคละ
 41. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
 42. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
 43. ความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 44. หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 45. การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
 46. การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 47. การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วน
 48. การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
 49. การหาค่าประมาณของทศนิยม
 50. การบวกทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 51. การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 52. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
 53. การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 54. การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ
 55. การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 และ 1,000
 56. การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับจำนวนนับที่เป็นพหุคูณของ 10 100 และ 1,000
 57. การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
 58. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ
 59. การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับโดยการหารยาว
 60. การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับและต้องเติมศูนย์ต่อท้ายที่ตัวตั้ง
 61. การหารทศนิยม ไม่เกินสามตำแหน่งด้วย 10 100 และ 1,000
 62. การหารทศนิยม ที่ตัวหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 63. การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารทศนิยม
 64. การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 65. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกิน สามตำแหน่ง
 66. การบอกชื่อทิศ
 67. การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
 68. มาตราส่วน
 69. การอ่านแผนที่ และแผนผัง
 70. การเขียนแผนที่ และแผนผัง
 71. การเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
 72. การเขียนแผนที่และแผนผัง โดยสังเขป

เทอม 2

 1. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป
 2. สมการ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า
 3. คำตอบของสมการ
 4. สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
 5. สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ
 6. สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ
 7. สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร
 8. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า)
 9. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า)
 10. การแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ
 11. สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ
 12. การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
 13. การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ
 14. การหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ อย่างง่าย
 15. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ (กำหนดร้อยละ)
 16. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ (หาร้อยละ)
 17. โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย
 18. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาซื้อหรือต้นทุน
 19. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคา
 20. การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา
 21. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี
 22. กิจกรรมรวมพลังคิดคณิต และทบทวนทดสอบ
 23. ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
 24. เส้นขนานและสัญลักษณ์แทนการขนานและการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
 25. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
 26. รูปสี่เหลียมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
 27. เส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
 28. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 29. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 30. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ
 31. การหาความยาวของรอบรูป
 32. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
 33. การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 34. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 35. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม
 36. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
 37. ส่วนประกอบของรูปวงกลมและการสร้างรูปวงกลม
 38. ความยาวรอบรูปวงกลม
 39. พื้นที่รูปวงกลม
 40. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปวงกลม
 41. ทบทวนและทดสอบเรขาคณิต
 42. รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 43. การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
 44. ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 45. ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 46. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 47. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 48. การอ่านแผนภูมิแท่ง
 49. การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 50. การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 51. การอ่านกราฟเส้น
 52. การเขียนกราฟเส้น
 53. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
 54. การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
 55. การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้น หรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com