รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ต่างแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น จำนวนจริง พหุนาม ทฤษฏีพีทาโกรัส สถิติ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 1, ชุด 2)

ปริซึมและทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต

สมบัติของเลขยกกำลัง

พหุนาม

สถิติ

ความเท่ากันทุกประการ

เส้นขนาน

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com