รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น สารละลาย ระบบต่างๆ ในร่างกาย พลังงาน สาร โลก ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2

สารละลาย

ระบบต่างๆ ในร่างกาย

แรงและการเคลื่อนที่

งานและพลังงาน

การแยกสารและการนำไปใช้

โลกและการเปลี่ยนแปลง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com