รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น สารและสมบัติ เซลล์และส่วนประกอบ พืช ความร้อน ลม ฟ้า อากาศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร (ความหมายของวิทยาศาสตร์, กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

สารและสมบัติของสาร

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

พืช (การสังเคราะห์ด้วยแสง, การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช, การสืบพันธุ์ของพืช)

ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์, ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน, ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร, การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง, ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร, ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร, การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ, การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย)

การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน (การถ่ายโอนความร้อน, น้ำพาความร้อนได้อย่างไร, ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร, ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร, คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน, สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน)

ลม ฟ้า อากาศรอบตัว (บรรยากาศรอบตัว, การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ, ลมฟ้าอากาศและเมฆ, รังสีจากดวงอาทิตย์, ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง)

มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ (พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน, ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com