รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.2

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น สังคมสมัยใหม่ ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งต่างๆ รอบตัวในโลก ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.2 (PDF)

แกนหลักสังคมศึกษา (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

มุ่งมั่นและศรัทธา

ศาสนาพุทธของเรา

ศาสนาพาจิตแจ่มใจ

รอบตัวน่ารู้

มองดูธรรมชาติ

ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง

หวงแหนสิ่งแวดล้อม

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com