รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เช่น ทรัพยากร สินค้า บุคคลในสังคม ศาสนา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.3 (PDF)

ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

สินค้าและบริการ

การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่างๆ

ความสำคัญของภาษี

ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น

สังคมน่าอยู่

ความแตกต่างบุคคลในสังคม

วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วิถีประชาธิปไตย

มุ่งมั่นและศรัทธา

ศาสนาของเรา

ศาสนาพาจิตแจ่มใส

รอบตัวน่ารู้

มองดูธรรมชาติ

ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง

หวงแหนสิ่งแวดล้อม

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com