รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ชีวิตพอเพียง ประชาธิปไตย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 (PDF)

ชีวิตพอเพียง (ชุด 1, ชุด 2)

ออมไว้ไม่ขัดสน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

พลเมืองดี

สิทธิเด็ก

กฎหมายน่ารู้

วิถีประชาธิปไตย (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

มุ่งมั่นและศรัทธาในศาสนา (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

รอบตัวน่ารู้ (ชุด 1, ชุด 2)

มองดูธรรมชาติ (ชุด 1, ชุด 2)

ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง (ชุด 1, ชุด 2)

หวงแหนสิ่งแวดล้อม

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com