รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวัฒนธรรม เช่น  สินค้าบริการ เศรษฐกิจ ศาสนา สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 (PDF)

เทอม 2

 1. ความสำคัญของศาสนาและประวัติความเป็นมา
 2. คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
 3. ศาสนสถานและสาวก
 4. ศาสนพิธี
 5. การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
 6. ไตรสิกขาและโอวาท ๓
 7. การสวดมนต์และแผ่เมตตา
 8. สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา
 9. การยืน เดิน นั่ง และนอนอย่างมีสติ
 10. สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน
 11. มารยาทของศาสนิกชน
 12. มหัศจรรย์กายภาพ
 13. การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
 14. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 15. มองดูธรรมชาติ
 16. การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
 17. การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
 18. ธรรมชาติกับสังคมไทย
 19. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 20. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 21. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
 22. หวงแหนสิ่งแวดล้อม

**สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา และวัฒนธรรม ป.5 ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com