รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การจราจร ภูมิประเทศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

เทอม 1

 1. สินค้าและบริการ (การผลิตสินค้าและบริการ, ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการ, สิทธิพื้นฐานบทบาทของผู้บริโภค)
 2. เศรษฐกิจพอเพียง (หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
 3. สหกรณ์
 4. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 5. เศรษฐกิจในชุมชน
 6. การพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ
 7. สกุลเงินตรา
 8. ธนาคารและการกู้ยืม
 9. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
 10. การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
 11. วัฒนธรรมท้องถิ่น
 12. มารยาทไทย
 13. กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก
 14. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 15. พลเมืองดีและประชาธิปไตย (พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย, กิจกรรมประชาธิปไตย)

เทอม 2

 1. มุ่งมั่นและศรัทธา (ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย, คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา, ศาสนสถานและพุทธสาวก)
 2. ปฏิบัติมาเป็นนิจ (ศาสนพิธี, การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย, ไตรสิกขาและโอวาท 3, การสวดมนต์และแผ่เมตตา, สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา, การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ, สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน, มารยาทของศาสนิกชน)
 3. รอบตัวน่ารู้ (มหัศจรรย์กายภาพ, การใช้แผนที่กับทรัพยากรธรรมชาติ, เครื่องมือทางภูมิศาสตร์)
 4. มองดูธรรมชาติ (ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ, ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย, การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์, การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น, ธรรมชาติกับสังคมไทย, การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ, อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน)
 5. หวงแหนสิ่งแวดล้อม (คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม, การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

  **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

  ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com