รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น สำนวน การใช้ภาษา วรรณกรรม คำประพันธ์ อ่านจับใจความ วจี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 (PDF)

เทอม 1

 1. ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (คัดถูก เขียนสวย ผันได้, อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย, อ่าน คิด พิจารณา, เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน)
 2. ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (คำไทยไพเราะ, อ่านคำนำไปใช้, อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ, ข้อคิดสอนใจ, อาขยานขานไข)
 3. นิทานอ่านสนุก (นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์, อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย, คำกริยา คำวิเศษณ์, เขียนบันทึก พูดรายงาน)
 4. การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร (อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย, คัด เขียนสำนวนภาษาไทย, เรียนรู้การเขียนจดหมาย, ใส่ใจการกรอกรายการ, เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่)
 5. วรรณกรรมคำสอน (งดงามคำสอน, สร้างคำนำมาใช้, ประโยคเพื่อการสื่อสาร, ประกาศน่ารู้)
 6. สร้างสรรค์งานเขียน (เรียนรู้คำพ้องรูป, บทสรุปคำพ้องเสียง, เรียงร้อยด้วยแผนภาพ, ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน, สร้างจินตนาการด้วยการเขียน)
 7. สำนวน คำขวัญ คำคม (คำขวัญ คำคม, ความหมายโดยนัย, สำนวน คำพังเพย สุภาษิต, ท่องจำอาขยาน)
 8. อ่านจับใจความ ย่อตามคิด (อ่านเน้นจับใจความ, ใช้ตามพจนานุกรม, รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง, ย่อความเรื่องน่าคิด)

เทอม 2

 1. มุ่งลิขิตคิดเหตุผล (รอบรู้สู่การแก้ปัญหา, ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต, ลิขิตวิเคราะห์ความ, เขียนประโยคตามวิธี, เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน)
 2. อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้ (ทันเหตุการณ์นำไปใช้, เขียนสื่อสารถูกต้อง, พูดสอดคล้องความคิดเห็น, ประโยคเด่นวรรณกรรม)
 3. สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่ (สัญลักษณ์สื่อภาษา, แผนภูมิพัฒนาความคิด, มาอ่านแผนที่, วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย)
 4. วจีนั้นสำคัญนัก (อ่านเรื่องประเทืองปัญญา, คำสุภาพ, คำราชาศัพท์, ระดับภาษา, การใช้โวหาร)
 5. เรียนรู้คำประพันธ์ (อ่านบทอาขยานหลัก, รู้จักแผนผังคำประพันธ์, สร้างสรรค์สัมผัส, ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง)
 6. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน (เจ้าฟ้านักอ่าน, บันทึกความรู้จากการอ่าน, เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า, พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า)
 7. ภาษาไทยภาษาถิ่น (วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น, ภาษาถิ่น ๔ ภาค, เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น, วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย)

  **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

  ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com