รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น สังคมสมัยใหม่ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม รู้จักระบบสังคมให้เป็นแบบแผน เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5

การผลิตสินค้าและบริการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ

สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

สหกรณ์

การใช้ทรัพยากรณ์อย่างยั่งยืน

ธนาคารและการกู้ยืมเงิน

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

คุณลักษณะของพลเมืองดี

เด็กไทยใฝ่ดี

โลกสวยด้วยมือเรา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒณธรรม ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com