รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มรู้จักกับภาษาไทยให้ลึกซึ้งมากขึ้นจากความรู้เดิม เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำทอง เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

ฟัง พูด อ่าน เขียน

ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน

นิทานอ่านสนุก

การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

วรรณกรรมคำสอน

สร้างสรรค์งานเขียน

งดงามสำนวน

อ่านจับความ ย่อตามคิด

มุ่งลิขิต คิดเหตุผล

อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้

สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่

วจีนั้นสำคัญนัก

รู้คำประพันธ์เรื่อง อ่านบทอาขยานหลัก

ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

ภาษาไทยภาษาถิ่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com