รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาภาษาไทยชั้นประถม เช่น เรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรม การเขียน ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู

ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

วรรณกรรมคำสอน

สร้างสรรค์งานเขียน

สำนวน คำขวัญ คำคม

อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

มุ่งลิขิตคิดเหตุผล

อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้

สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่

วจีนั้นสำคัญนัก

เรียนรู้คำประพันธ์

ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

ภาษาไทยภาษาถิ่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com