Skip to content

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

 • by
ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักการอ่าน การพูดสรุปใจความสำคัญ คำสมาส ประโยค กลอน ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. หลักการอ่านออกเสียง
 2. การเขียนและคัดลายมือ
 3. การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
 4. คำสมาส ประโยค กลอน
 5. วรรณคดีและวรรณกรรม

เทอม 2

 1. ร้อยเรียงความคิด
 2. พัฒนาการเขียน
 3. แลกเปลี่ยนพิจารณ์
 4. พินิจภาษา
 5. สืบสานวรรณคดี

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com