รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักการอ่าน การพูดสรุปใจความสำคัญ คำสมาส ประโยค กลอน ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

เทอม 1

  1. หลักการอ่านออกเสียง
  2. การเขียนและคัดลายมือ
  3. การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
  4. คำสมาส ประโยค กลอน
  5. วรรณคดีและวรรณกรรม

เทอม 2

  1. ร้อยเรียงความคิด
  2. พัฒนาการเขียน
  3. แลกเปลี่ยนพิจารณ์
  4. พินิจภาษา
  5. สืบสานวรรณคดี

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com