รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์ภาษา บทกวี คัดสรรเลือกใช้คำ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

เทอม 1

  1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
  2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
  3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
  4. พัฒนาพาที
  5. บทกวีที่ชื่นชอบ

เทอม 2

  1. วิวิธพินิจภาษา
  2. คุณค่าวรรณคดี
  3. พาทีสัมพันธ์
  4. สรรคำนำมาใช้
  5. ภูมิใจในถิ่นตน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com