Skip to content

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

 • by
ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์ภาษา บทกวี คัดสรรเลือกใช้คำ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

เทอม 1

 1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
 2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
 3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
 4. พัฒนาพาที
 5. บทกวีที่ชื่นชอบ

เทอม 2

 1. วิวิธพินิจภาษา
 2. คุณค่าวรรณคดี
 3. พาทีสัมพันธ์
 4. สรรคำนำมาใช้
 5. ภูมิใจในถิ่นตน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com