Skip to content

ใบงานแบบฝึกหัด

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับสุขพละศึกษาพื้นฐาน เข้าใจในกิจกรรมทางร่างกายเบื้องต้น ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปภาพประกอบช่วยให้เด็กอยากทำแบบฝึกหัด ช่วยให้สมองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมได้ ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 (PDF) สุขพละชุด 1 สุขพละชุด 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านสังคมในหลักสูตรต่อๆ ไป ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF) เทอม 1 สิ่งต่างๆ ด้านสังคมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำงานดีมีสุข เรียนรู้กับรายรับ-รายจ่าย และการออม สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน เรียนรู้ประชาธิปไตย เทอม 2 มุ่งมั่นและศรัทธาในศาสนา… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับภาษาไทยเพื่อปูพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF) เทอม 1 โรงเรียนของเรา อ่านเขียนเรียนภาษาไทย วาจานั้นสำคัญนัก กล่อมลูกด้วยรัก รู้จักอาขยาน สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย เครื่องหมายวรรคตอน คำคล้องจองร้อยกรองไทย เทอม 2 สร้างสรรค์งานเขียน คำคม(ความกตัญญู)… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานรวมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่เรียนมา เช่น สิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิต สัตว์ต่างๆ ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีรูปประกอบช่วยเสริมสร้างทักษะ ความคิด และกระตุ้นให้ตัวเด็กอยากจะทำแบบฝึกหัด ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 สิ่งรอบตัวเรา สิ่งมีชีวิต พืชบก-พืชน้ำ สัตว์บก-สัตว์น้ำ จำแนกสัตว์ จำแนกสัตว์ท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง จำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ  ทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนมา และเป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นที่เสริมสร้างความคิด ความรู้ เช่น การบวกลบ แก้โจทย์ ฯลฯ เอกสารมีทั้งขาวดำและสีรวมถึงรูปประกอบ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับแบบฝึกหัดและอยากทำแบบฝึกหัดของตนเอง ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF) จำนวน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)