รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับสุขพละศึกษาพื้นฐาน เข้าใจในกิจกรรมทางร่างกายเบื้องต้น ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปภาพประกอบช่วยให้เด็กอยากทำแบบฝึกหัด ช่วยให้สมองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมได้

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

สุขพละชุด 1

สุขพละชุด 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านสังคมในหลักสูตรต่อๆ ไป ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

เทอม 1

 1. สิ่งต่างๆ ด้านสังคมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. ทำงานดีมีสุข
 3. เรียนรู้กับรายรับ-รายจ่าย และการออม
 4. สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน
 5. เรียนรู้ประชาธิปไตย

เทอม 2

 1. มุ่งมั่นและศรัทธาในศาสนา
 2. ศาสนพิธี และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
 3. ศาสนาพาจิตแจ่มใจ
 4. รอบตัวน่ารู้
 5. มองดูธรรมชาติ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับภาษาไทยเพื่อปูพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 (PDF)

เทอม 1

 1. โรงเรียนของเรา
 2. อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
 3. วาจานั้นสำคัญนัก
 4. กล่อมลูกด้วยรัก
 5. รู้จักอาขยาน
 6. สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย
 7. เครื่องหมายวรรคตอน
 8. คำคล้องจองร้อยกรองไทย

เทอม 2

 1. สร้างสรรค์งานเขียน
 2. คำคม(ความกตัญญู)
 3. รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
 4. อ่านคล่องท้องถิ่น(การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
 5. ปริศนาภาษาไทย(คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
 6. ดอกสร้อยแสนรัก(ความขยันหมั่นเพียร)
 7. วรรณกรรมสร้างสรรค์(ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)
 8. นิทานพาเพลิน(ความไม่ประมาท)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานรวมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่เรียนมา เช่น สิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิต สัตว์ต่างๆ ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีรูปประกอบช่วยเสริมสร้างทักษะ ความคิด และกระตุ้นให้ตัวเด็กอยากจะทำแบบฝึกหัด

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1

สิ่งรอบตัวเรา

สิ่งมีชีวิต

พืชบก-พืชน้ำ

สัตว์บก-สัตว์น้ำ

จำแนกสัตว์

จำแนกสัตว์ท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง

จำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง

สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

จัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์รวม

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ช่วยฝึกเด็กๆ  ทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนมา และเป็นแบบฝึกหัดเริ่มต้นที่เสริมสร้างความคิด ความรู้ เช่น การบวกลบ แก้โจทย์ ฯลฯ เอกสารมีทั้งขาวดำและสีรวมถึงรูปประกอบ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกสนุกกับแบบฝึกหัดและอยากทำแบบฝึกหัดของตนเอง

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

จำนวน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

การดำเนินการของจำนวน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

แบบรูป

สถิติ

การวัด (ชุด 1, ชุด 2)

จำนวนคู่-คี่ (ชุด 1, ชุด2)

การเปรียบเทียบจำนวน 1-20 โดยใช้เครื่องหมาย >, <, =, ≠ (ชุด 1, ชุด 2)

การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

การชั่ง

การตวง

เวลา

รูปเรขาคณิต

ใบงานแบบฝึกหัดแบบหนังสือ (PDF)

แบบฝึกหัดรวมคณิตศาสตร์ ป.1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 จัดเต็ม 400 กว่าหน้า (PDF)

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 สสวท

คู่มือสำหรับการสอนของครู

ป.1 เล่ม 1, และเล่ม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com