Skip to content

ใบงานแบบฝึกหัด

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.1 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Around Me, Fruit ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF) Self Around Me Fruit… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม แรงโน้มถ่วง น้ำและอากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF) เทอม 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อาชีพในงานศิลปะ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF) อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ บนโลก กรุงรัฐโกสิทร์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง กรุงรัตนโกสินทร์… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น การดำรงชีวิต ธุรกิจ อาชีพ สารสนเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต ธุรกิจเพื่อชีวิต… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF) นาฏศิลป์ นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์ ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการของวัยรุ่น อนามัย สุขภาพตนเองและชุมชน การป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม อนามัยแม่และเด็ก สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พุทธศาสนา กฏหมาย ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ทวีป การเมือง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 เทอม 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์ภาษา บทกวี คัดสรรเลือกใช้คำ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 เทอม 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาพาที… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ชีวิต ประเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 My Interests Leisure… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)