รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.1 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Around Me, Fruit ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

Self

Around Me

Fruit

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม แรงโน้มถ่วง น้ำและอากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
 2. ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
 6. ผลของการออกแรง
 7. แรงโน้มถ่วงของโลก

เทอม 2

 1. น้ำ
 2. อากาศ
 3. พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
 4. ท้องฟ้าและดาว

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อาชีพในงานศิลปะ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์

วิวัฒนาการทางศิลปะ

นิทรรศการทางทัศนศิลป์

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ บนโลก กรุงรัฐโกสิทร์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3

การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก

องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง

กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น การดำรงชีวิต ธุรกิจ อาชีพ สารสนเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3

เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต

ธุรกิจเพื่อชีวิต

เปิดโลกอาชีพ

รอบรู้การออกแบบและเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ผลงานด้วย MSWlogo

การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์จากจินตนาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

นาฏศิลป์

 1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
 2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
 3. การสร้างสรรค์งานแสดง
 4. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์

ดนตรี

 1. วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
 2. ลักษณะเด่นของดนตรี
 3. องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
 4. ดนตรีบูรณาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการของวัยรุ่น อนามัย สุขภาพตนเองและชุมชน การป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3

พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม

อนามัยแม่และเด็ก

สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา

รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พุทธศาสนา กฏหมาย ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ทวีป การเมือง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3

เทอม 1

 1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 2. หลักธรรมนำชีวิต
 3. หน้าที่ชาวพุทธ
 4. กฎหมายน่ารู้
 5. สิทธิมนุษยชน
 6. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
 7. สังคมดีมีสุข
 8. การเมืองการปกครอง

เทอม 2

 1. มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
 2. หลากสีสันอเมริกาใต้
 3. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 4. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
 6. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์ภาษา บทกวี คัดสรรเลือกใช้คำ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

เทอม 1

 1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
 2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
 3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
 4. พัฒนาพาที
 5. บทกวีที่ชื่นชอบ

เทอม 2

 1. วิวิธพินิจภาษา
 2. คุณค่าวรรณคดี
 3. พาทีสัมพันธ์
 4. สรรคำนำมาใช้
 5. ภูมิใจในถิ่นตน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ชีวิต ประเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3

เทอม 1

 1. My Interests
 2. Leisure and Entertainment
 3. Shopping
 4. Traveling
 5. Local Products (OTOP)
 6. Stay fit
 7. Celebrations
 8. Science and technology for life

เทอม 2

 1. Life Experience
 2. Solar System
 3. Heroes
 4. Media Outlets
 5. The World in Your Hands
 6. ASEAN Countries

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com