รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มจำแนกสิ่งมีชีวิตที่ลึกยิ่งขึ้น มีเรื่องแรงวัตถุสสาร และเริ่มต้นรู้จักกับระบบสุริยะ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4

การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

ส่วนต่างๆ ของพืช

แรง

วัตถุและสสาร, ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญ 6 หลัก เศษส่วน ทศนิยม และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4

จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร

การวัด

เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

เรขาคณิตสองมิติ

สมการและแบบรูป

สถิติและความน่าจะเป็น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อนบ้าน ประเพณีในอดีต ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 2

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 3

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประเพณีโบราณ ฯลฯ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 2

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

 

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้การงานพื้นฐานจากความรู้เดิมตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ เช่น ช่าง เกษตรน่ารู้ ฯลฯ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3

ใบงานชุด 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

 

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆ อาหาร สุขอนามัย กีฬา ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3

แกนหลักสุขพละศึกษาชุด 1

แกนหลักสุขพละศึกษาชุด 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขพละศึกษา ป.3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้จักสังคมสมัยใหม่ มารยาทในสังคม ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 1

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 2

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 3

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 4

แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ป.3 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้เรื่องภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาษา คำคม นิทานสอนใจ ฯลฯ แบบฝึกหัดตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF)

แกนหลักภาษาไทยชุด 1

แกนหลักภาษาไทยชุด 2

แกนหลักภาษาไทยชุด 3

แกนหลักภาษาไทยชุด 4

แกนหลักภาษาไทยชุด 5

แกนหลักภาษาไทยชุด 6

แกนหลักภาษาไทยชุด 7

แกนหลักภาษาไทยชุด 8

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.3 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2 (ชุด 1, ชุด 2)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือที่เรียน ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น Self Family School ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

Self

Family

School ชุด 1, ชุด 2

Food and Drink

Around Me

My Free Time

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แบบรูปเล่ม

รวมเล่มสื่อภาษาอังกฤษ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่นเรื่อง ธรรมชาติ พันธุกรรมฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

ลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์

พันธุกรรมของเรา

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

ผลของการออกแรง

น้ำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com