รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย เช่น อ่านเขียน การเขียน อาขยาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.2 (PDF)

ฉันรักโรงเรียน

อ่าน เขียน เรียนภาษา

วาจานั้นสำคัญนัก

กล่อมลูกด้วยรัก

รู้จักอาขยาน

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

เครื่องหมายวรรคตอน

คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

สร้างสรรค์งานเขียน

คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)

รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)

อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)

ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)

วรรณกรรมสร้างสรรค์

นิทานพาเพลิน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาสากล เช่น self family school food&drinks around ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 (PDF)

Self (ชุด 1, ชุด 2)

Family (ชุด 1, ชุด 2)

School (ชุด 1, ชุด 2)

Food and Drinks

Around Me (ชุด 1, ชุด 2)

My Free Time (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น สิ่งมีชีวิต วัฏจักรชีวิต แสง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

การเจริญเติบโตของพืช

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

แสงและการมองเห็น (ชุด 1, ชุด 2)

รู้จักกับดิน

สมบัติของวัสดุ

การทำวัตถุโดยใช้สมบัติของวัตถุ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น จำนวนนับ การหาผลบวก ลบ คูณ หาร เรขาคณิต ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

จำนวนนับ (ชุด 1, ชุด 2)

การหาผลบวก

การหาผลลบ

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (ชุด 1, ชุด 2)

รูปแบบเรขาคณิต (ชุด 1, ชุด 2)

แบบรูปของจำนวน

เวลาและนาฬิกา (ชุด 1, ชุด 2)

กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน

เรียนรู้การคูณ (ชุด 1, ชุด 2)

เรียนรู้การหาร (ชุด 1, ชุด 2)

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ความสูง

เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยน้ำหนัก (ชุด 1, ชุด 2)

แผนภูมิรูปภาพ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเป็นเรื่องพื้นฐานของหลักสูตรประวัติศาสตร์ เช่น ชาติ เพื่อนบ้าน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

แกนหลักประวัติศาสตร์ชาติไทย (ชุด 1, ชุด 2)

แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

เพื่อนบ้านของเรา

สัมพันธ์ฉันท์มิตร

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเป็นเรื่องพื้นฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ รู้จักกับมัน รวมถึงการใช้โปรแกรมอย่างง่าย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 (PDF)

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

การเปรียบเทียบ

การเรียงลำดับ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี

โปรแกรมกราฟิก

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น งานประดิษฐ์ การเกษตรเบื้องต้น งานช่าง ของเล่น งานกระดาษ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

ความหมายของงานประดิษฐ์

ลองประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์

ตัวเราบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

แต่งกายให้น่าดู

เกษตรน่ารู้

ความหมายและประเภทของงานช่าง

ของเล่นของเรา

สนุกกับงานกระดาษ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขศึกษาและพละศึกษา โดยเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตรอบตัว เช่น อวัยวะ สุขบัญญัติ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

เข้าใจตนเอง

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง

สุขบัญญัติแห่งชาติ

รู้ทันอาการเจ็บป่วย

รู้จักอุบัติเหตุ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะสังคมศึกษาสมัยใหม่ของประถม เรื่องพื้นฐานของสังคม เช่น สังคมในห้องเรียน สังคมในครอบครัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

แกนหลักสังคมศึกษา (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

มุ่งมั่นและศรัทธา

ปฏิบัติมาเป็นนิจ

พาจิตแจ่มใส

รอบตัวน่ารู้

มองดูธรรมชาติ

ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง

หวงแหนสิ่งแวดล้อม

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยพื้นฐานของประถม เรื่องพื้นฐานของภาษาไทย เช่น การอ่านเขียน วาจา คำต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1 (PDF)

โรงเรียนของเรา

อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

วาจานั้นสำคัญนัก

กล่อมลูกด้วยรัก

รู้จักอาขยาน

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย

เครื่องหมายวรรคตอน

คำคล้องจองร้อยกรองไทย

พัฒนาการอ่านเขียน

สร้างสรรค์งานเขียน

คำขวัญ คำคม(ความกตัญญู)

รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)

อ่านคล่องท้องถิ่น(การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)

ปริศนาภาษาไทย(คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

ดอกสร้อยแสนรัก(ความขยันหมั่นเพียร)

วรรณกรรมสร้างสรรค์(ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)

นิทานพาเพลิน(ความไม่ประมาท)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com