สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น ประเมินความน่าเชื่อถือ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 (PDF) การค้นข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทางเลือกในการแก้ปัญหา การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ การเขียนโปรแกรม (การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ. การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ, การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข, การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ความเป็นมาของท้องถิ่น ชีวิตสมัยประวัติศาสตร์ อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี อาเซียน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5 (PDF) เจาะเวลาหาอดีต ความเป็นมาของท้องถิ่น พัฒนาการของมนุษย์และการดำเนินชีวิตสมัยประวัติศาสตร์ (ชุด 1, ชุด 2) ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน ราชอาณาจักรไทย (อาณาจักรอยุธยา, อาณาจักรธนบุรี, บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี, ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี) อาเซียน **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น ละคร นาฏยศัพท์ ระบำรำฟ้อน รำวง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5 (PDF) ละครสร้างสรรค์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์ 4 ภาค รำวงมาตรฐาน **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น งานครัว การประกอบอาหาร งานประดิษฐ์ เกษตรกรรม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5 (PDF) บ้านงามตา เสื้อผ้าของฉัน สารพันงานครัว ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร เรียนรู้งานช่าง  สารพันงานประดิษฐ์ (ชุด 1, ชุด 2) เกษตรกรรมคู่บ้าน (ชุด 1, ชุด 2) สานฝันให้เป็นจริง (ชุด 1, ชุด 2) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น สุขภาพร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การปฏิตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  สื่อสุขภาพ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5 (PDF) ระบบอวัยวะในร่างกาย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว และในโรงเรียน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สื่อเพื่อสุขภาพ โรคที่พบในชีวิตประจำวัน ยาที่ควรรู้ สารเสพติด **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวัฒนธรรม เช่น  สินค้าบริการ เศรษฐกิจ ศาสนา สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 (PDF) เทอม 1 การผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจในชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ สกุลเงินตรา ธนาคารและการกู้ยืมเงิน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิถีพลเมืองดี สิทธิของเด็ก การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเรื่องใกล้ตัว บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น การบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน เทอม 2 ความสำคัญของศาสนาและประวัติความเป็นมา คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา ศาสนสถานและสาวก ศาสนพิธี การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ไตรสิกขาและโอวาท ๓ การสวดมนต์และแผ่เมตตา สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา การยืน …

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.5 (PDF) Read More »

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งรอบตัว ชีวิตในโลกเรียน สุขภาพ เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF) Me & My Family All About Me (ชุด 1, ชุด 2) School Life (ชุด 1, ชุด 2) Healthy Living (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3) Recreation & Freetime (ชุด 1, ชุด 2) Around Me (ชุด 1, ชุด 2, ชุด …

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF) Read More »

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น ทำนองเสนาะ การใช้ภาษา วรรณกรรม สำนวน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.5 (PDF) เทอม 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน (อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย, อ่าน คิด พิจารณา, เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน) ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน (คำไทยไพเราะ, อ่านคำนำไปใช้, อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ, ข้อคิดสอนใจ, อาขยานขานไข) นิทานอ่านสนุก (นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์, อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย, คำกริยา คำวิเศษณ์, เขียนบันทึก พูดรายงาน) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร (อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย, คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย, เรียนรู้การเขียนจดหมาย, ใส่ใจการกรอกรายการ, เลือกสรรใชัคำตามชนิดและหน้าที่) วรรณกรรมคำสอน (งดงามคำสอน, สร้างคำนำมาใช้, ประโยคเพื่อการสื่อสาร, ประกาศน่ารู้) …

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.5 (PDF) Read More »

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.5 (PDF) ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ชุด 1, ชุด 2) การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (พันธุกรรมมนุษย์, พันธุกรรมสัตว์, พันธุกรรมพืช) สารในชีวิตประจำวัน (การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ, การเปลี่ยนแปลงทางเคมี, การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้) รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (น้ำบนโลก, ปรากฏการณ์ของน้ำ) เสียงรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2) แรงและแรงลัพท์ ดวงดาว และการขึ้นและตกของดาว **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น เลขละคน เศษส่วน บัญญัติไตรยางค์ เรขาคณิต ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF) เทอม 1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การเปรียบเทียบจำนวนคละ การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน การบวกจำนวนคละ การลบจำนวนคละ เศษส่วนของจำนวนนับ การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน ส่วนกลับของเศษส่วน การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน การหารจำนวนคละ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร การบวก ลบ ระคน การคูณ หารระคน …

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF) Read More »