Skip to content

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก กรุงรัตนโกสินทร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF) การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนาพุทธ กฏหมายน่ารู้ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF) เทอม 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมนำชีวิต หน้าที่ชาวพุทธ กฎหมายน่ารู้ สิทธิมนุษยชน… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น วรรณคดีวรรณกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย สรรคำนำมาใช้ พินิจภาษา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF) เทอม 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาพาที บทกวีที่ชื่นชอบ… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งที่น่าสนใจ การท่องเที่ยว ชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF) เทอม 1 My Interests Leisure and… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ ความน่าจะเป็น ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF) เทอม 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีมนุษย์ปัจจุบัน ภาษาและระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF) เทคโนโลยีกับมนุษย์ นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอริทึม, รู้จักภาษา Python เบื้องต้น, เรียนรู้ระบบต่างๆ,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย อาณาจักรโบราณของไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF) การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น พุทธประวัติ บทบาทในสังคม สินค้าบริการ การออมและลงทุน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF) เทอม 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน พุทธประวัติ พระไตรปิฎก การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น หลักการอ่านออกเสียง คัดลายมือ สรุปใจความสำคัญ คำประเภทต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF) เทอม 1 หลักการอ่านออกเสียง การเขียนและคัดลายมือ การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู (ชุด 1,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

  • by

X Advertisements รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF) Self (ชุด 1, ชุด 2) Family… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)