รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก กรุงรัตนโกสินทร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนาพุทธ กฏหมายน่ารู้ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 2. หลักธรรมนำชีวิต
 3. หน้าที่ชาวพุทธ
 4. กฎหมายน่ารู้
 5. สิทธิมนุษยชน
 6. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
 7. สังคมดีมีสุข
 8. การเมืองการปกครอง

เทอม 2

 1. มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
 2. หลากสีสันอเมริกาใต้
 3. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 4. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
 6. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น วรรณคดีวรรณกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย สรรคำนำมาใช้ พินิจภาษา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
 2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
 3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
 4. พัฒนาพาที
 5. บทกวีที่ชื่นชอบ

เทอม 2

 1. วิวิธพินิจภาษา
 2. คุณค่าวรรณคดี
 3. พาทีสัมพันธ์
 4. สรรคำนำมาใช้
 5. ภูมิใจในถิ่นตน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งที่น่าสนใจ การท่องเที่ยว ชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. My Interests
 2. Leisure and Entertainment
 3. Shopping
 4. Traveling
 5. Local Products (OTOP)
 6. Stay fit
 7. Celebrations
 8. Science and technology for life

เทอม 2

 1. Life Experience
 2. Solar System
 3. Heroes
 4. Media Outlets
 5. The World in Your Hands
 6. ASEAN Countries

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ ความน่าจะเป็น ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
 2. กราฟ
 3. ระบบสมการเชิงเส้น
 4. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
 5. ความคล้าย

เทอม 2

 1. อสมการ
 2. ความน่าจะเป็น
 3. สถิติ (ชุด 1, ชุด 2)
 4. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีมนุษย์ปัจจุบัน ภาษาและระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

เทคโนโลยีกับมนุษย์

นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอริทึม, รู้จักภาษา Python เบื้องต้น, เรียนรู้ระบบต่างๆ, รู้จัก Microbit, ออกแบบระบบด้วย Tinkercad)

วิศวกรน้อย (สารสนเทศกับการแก้ปัญหา, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบชิ้นงาน)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย อาณาจักรโบราณของไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรธนบุรี

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น พุทธประวัติ บทบาทในสังคม สินค้าบริการ การออมและลงทุน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
 2. พุทธประวัติ
 3. พระไตรปิฎก
 4. การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต
 5. บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
 6. กฏหมาย
 7. การบริหารราชการในปัจจุบัน
 8. วัฒนธรรมไทยและทวีปเอเชีย

เทอม 2

 1. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป (ชุด 1, ชุด 2)
 2. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา (ชุด 1, ชุด 2)
 3. การผลิตสินค้าและบริการ
 4. รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
 5. ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 6. รู้จักการออมและการลงทุน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น หลักการอ่านออกเสียง คัดลายมือ สรุปใจความสำคัญ คำประเภทต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. หลักการอ่านออกเสียง
 2. การเขียนและคัดลายมือ
 3. การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู (ชุด 1, ชุด 2)
 4. คำสมาส ประโยค กลอน (ชุด 1, ชุด 2)
 5. วรรณคดีและวรรณกรรม

เทอม 2

 1. ร้อยเรียงความคิด
 2. พัฒนาการเขียน (ชุด 1, ชุด 2)
 3. แลกเปลี่ยนพิจารณ์
 4. พินิจภาษา
 5. สืบสานวรรณคดี

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

Self (ชุด 1, ชุด 2)

Family (ชุด 1, ชุด 2)

Back to School (ชุด 1, ชุด 2)

Food and Drinks

Around Me (ชุด 1, ชุด 2)

My Free Time (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com