รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สารละลาย ระบบในร่างกาย แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

สารละลาย (ชุด 1, ชุด 2)

ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย (ระบบหมุนเวียนเลือด, ระบบหายใจ, ระบบขับถ่าย, ระบบประสาท, ระบบสืบพันธุ์)

แรงและการเคลื่อนที่ (ชุด 1, ชุด 2)

งานและพลังงาน (ชุด 1, ชุด 2)

การแยกสารและการนำไปใช้

โลกและการเปลี่ยนแปลง (ชุด 1, ชุด 2)

ทรัพยากรพลังงาน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฏีบทพีทาโกรัส จำนวนจริง พหุนาม การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 1, ชุด 2)
 3. ปริซึมและทรงกระบอก
 4. การแปลงทางเรขาคณิต
 5. สมบัติของเลขยกกำลัง
 6. พหุนาม

เทอม 2

 1. สถิติ
 2. ความเท่ากันทุกประการ (ชุด 1, ชุด 2)
 3. เส้นขนาน
 4. การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
 5. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ ออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์พื้นฐาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน, ระบบทางเทคโนโลยี, การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)

นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา, สนุกกับการเขียนผังงาน, การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โปรแกรมเมอร์น้อย (การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit, รู้จัก Arduino และ Tinkercad และคำสั่งวนรอบ, รู้จักทางเลือก, ฟังก์ชันใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (ล้อและเพลา, จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์แห่งโลกอนาคต)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ รัฐโบราณในดินแดนไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐโบราณในดินแดนไทย

อาณาจักรสุโขทัย (หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย, สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย, สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาศิลปะ-ทัศนศิลป์ เช่น ทัศนธาตุ ทัศนียภาพ สร้างสรรค์งาน 3 มิติ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น????️

รวมสื่อการเรียนการสอนศิลปะ ม.1 (PDF)

ทัศนธาตุและองค์ประกอบของศิลป์

ทัศนียภาพ

การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

เรียนรู้การประเมินงานทัศนศิลป์

สืบสานงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น นาฏยศัพท์และภาษาท่า ละคร วัฒนธรรมดนตรี โน้ตดนตรี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

นาฏศิลป์

 1. อิทธิพลของนักแสดง
 2. นาฏยศัพท์และภาษาท่า
 3. การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
 4. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค
 5. การผลิตและการแสดงละคร
 6. การละครไทย

ดนตรี

 1. สุนทรีดนตรีรส
 2. ดนตรีคู่วัฒนธรรม
 3. โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
 4. ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น พัฒนาการวัยรุ่น การใช้ชีวิตอย่างมีสุข รู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

พัฒนาการสมวัย

วัยสดใสชีวิตมีสุข

ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ชีวิตปลอดภัยจากสารเสพติด

การปฐมพยาบาล

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนา วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ พลเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

เทอม 1

 1. พระพุทธศาสนาในไทย
 2. เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
 3. พระรัตนตรัย
 4. เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 5. ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 6. รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
 7. สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
 8. วัฒนธรรมน่ารู้

เทอม 2

 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 2. เปิดโลกเอเชีย
 3. ทวีปแห่งเกาะออสเตรเลียและโอเชียเนีย
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควรรู้
 5. อ๋อ! เศรษฐศาสตร์
 6. หลักการบริโภคที่ดี
 7. สถาบันทางการเงิน
 8. ระบบเศรษฐกิจ
 9. เศรษฐกิจพอเพียง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น พื้นฐานการอ่านเขียน สุภาษิต วรรณคดี การสื่อสาร นิทาน สารพัน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF)

เทอม 1

 1. พื้นฐานอ่านเขียน
 2. เรียนรู้สุภาษิต
 3. พินิจพิจารณ์
 4. นิทานสารพัน
 5. สร้างสรรค์บทกวี

เทอม 2

 1. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
 2. วรรณคดีสอนชีวิต
 3. สะท้อนความคิดพินิจกาพย์
 4. สืบสานเสน่ห์คำไทย
 5. วินิจวรรณคดี

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

เทอม 1

 1. All about me
 2. Happy Family
 3. Going to school
 4. Enjoy Reading
 5. Eating Out
 6. The places we go
 7. Go shopping

เทอม 2

 1. Home Sweet Home
 2. Wonderful Journey
 3. Occupation
 4. Weather and Seasons
 5. Animals
 6. Healthy Life
 7. Entertainments
 8. Cyber World

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com