สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น เรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูล และค้นหาข้อมูล ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4 (PDF) เรียนรู้คอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ แหล่งข้อมูล การใช้โปรแกรม Microsoft Office (ชุด 1, ชุด 2) การรวบรวมข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา การนำเสนอข้อมูล และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และการหาข้อผิดพลาด (การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย, การทำนายผลลัพท์, โปรแกรม sratch) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ยุคสมัยในอดีต ถิ่นของไทย อาณาจักรสุโขทัย และเพื่อนบ้าน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 (PDF) เจาะเวลาหาอดีต ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ (ชุด 1, ชุด 2) ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน อาณาจักรสุโขทัย เพื่อนบ้านของเรา (ชุด 1, ชุด 2) ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน (ชุด 1, ชุด 2) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น งานครัว ช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน รายรับรายจ่าย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.4 (PDF) มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น เสื้อผ้าของฉัน สารพันงานครัว ช่างคิดซ่อมแซม (ชุด 1, ชุด 2) เกษตรกรรมคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง (ชุด 1, ชุด 2) **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น ละคร นาฏยศัพท์ ระบำรำฟ้อน รำวง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.4 (PDF) ละครสร้างสรรค์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ ระบำรำฟ้อน นาฏศิลป์ 4 ภาค รำวงมาตรฐาน **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น พัฒนาการของมนุษย์ ระบบในร่างกาย อาหารการกิน สุขภาพ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.4 (PDF) พัฒนาการของมนุษย์ ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย การถ่ายทอดพันธุกรรม เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว อาหารการกินที่ดี สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ หลักการใช้ยาและการปฐมพยาบาล เสริมสมรรถนะร่างกาย โทษของสิ่งเสพติด **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ชีวิตพอเพียง ประชาธิปไตย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 (PDF) ชีวิตพอเพียง (ชุด 1, ชุด 2) ออมไว้ไม่ขัดสน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พลเมืองดี สิทธิเด็ก กฎหมายน่ารู้ วิถีประชาธิปไตย (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4) มุ่งมั่นและศรัทธาในศาสนา (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4) …

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.4 (PDF) Read More »

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร วรรณกรรม งานเขียน คำประพันธ์ ภาษาถิ่น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 (PDF) ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (ชุด 1, ชุด 2) ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (ชุด 1, ชุด 2) นิทานอ่านสนุก (ชุด 1, ชุด 2) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร (ชุด 1, ชุด 2) วรรณกรรมคำสอน (ชุด 1, ชุด 2) สร้างสรรค์งานเขียน (ชุด 1, ชุด 2) สำนวน คำขวัญ คำคม …

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 (PDF) Read More »

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งรอบตัว ชีวิตในโลกเรียน สุขภาพ เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 (PDF) Me & my Family (ชุด 1, ชุด 2) School life (ชุด 1, ชุด 2) Healthy Living (ชุด 1, ชุด 2) Recreation and Free Time (ชุด 1, ชุด 2) Around Me (ชุด 1, ชุด 2) Festivals & Celebration (ชุด 1, …

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 (PDF) Read More »

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การจำแนกสิ่งมีชีวิต แรง แสง สสาร ดาราศาสตร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF) การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว (การจำแนกสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน, การจำแนกสัตว์, การจำแนกพืช) ส่วนต่างๆ ของพืช เรียนรู้เกี่ยวกับแรง แสงน่ารู้ วัสดุและสสาร (สมบัติทางกายภาพของวัสดุ, สถานะของสาร ชุด 1, ชุด 2) ดวงจันทร์ของเรา ระบบสุริยะของเรา **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เช่น ย้อนรอยอดีต ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF) จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 (ชุด 1, ชุด 2) การบวก การลบ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3) การคูณ การหาร (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4) การบวก ลบ คูณ หารระคน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3) การวัด (ชุด 1, ชุด 2) เศษส่วนและการบวก การลบ …

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF) Read More »