รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อ่านเขียน สุภาษิต บทกวี วรรณคดี ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

พื้นฐานอ่านเขียน

เรียนรู้สุภาษิต

นิทานสารพัน (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างสรรค์บทกวี

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

วรรณคดีสอนชีวิต

สะท้อนความคิดพินิจกาพย์

สืบสานเสน่ห์คำไทย

วินิจวรรณคดี

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน อาหาร สถานที่ต่างๆ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1

เทอม 1

 1. All about me
 2. Happy Family
 3. Going to school
 4. Enjoy Reading
 5. Eating Out
 6. The places we go
 7. Go shopping

เทอม 2

 1. Home Sweet Home
 2. Wonderful Journey
 3. Occupation
 4. Weather and Seasons
 5. Animals
 6. Healthy Life
 7. Entertainments
 8. Cyber World

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น สารและสมบัติ เซลล์และส่วนประกอบ พืช ความร้อน ลม ฟ้า อากาศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1

เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร (ความหมายของวิทยาศาสตร์, กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

สารและสมบัติของสาร

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

พืช (การสังเคราะห์ด้วยแสง, การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช, การสืบพันธุ์ของพืช)

ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์, ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน, ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร, การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง, ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร, ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร, การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ, การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย)

การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน (การถ่ายโอนความร้อน, น้ำพาความร้อนได้อย่างไร, ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร, ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร, คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน, สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน)

ลม ฟ้า อากาศรอบตัว (บรรยากาศรอบตัว, การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ, ลมฟ้าอากาศและเมฆ, รังสีจากดวงอาทิตย์, ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง)

มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ (พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน, ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน เลขยกกำลัง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1

จำนวนเต็ม (ชุด 1, ชุด 2)

ทศนิยมและเศษส่วน (ชุด 1, ชุด 2)

เลขยกกำลัง (ชุด 1, ชุด 2)

เรขาคณิต (ชุด 1, ชุด 2)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 1, ชุด 2)

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (ชุด 1, ชุด 2)

สถิติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงเพื่อนบ้าน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหมดตามหลักสูตรประถม เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อนบ้าน อาเซียน ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6

แกนหลักประวัติศาสตร์

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

อาเซียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาทั้งหมดจากประถม เช่น เรื่องสังคมสมัยไหม สังคมไทย ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6

แบบฝึกหัดแกนหลักสังคมศึกษา ป.6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒณธรรม ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนที่เรียนมาทั้งหมดต่อยอดจากความรู้เดิม เช่น เรื่องช่าง เกษตรกรรม ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6

ครอบครัวอุ่นจิต

ช่างคิดช่างซ่อม

เกษตรกรรมคู่บ้าน

สานฝันให้เป็นจริง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยสิ่งที่ได้เรียนมารวมถึงเน้นเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ โรคต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6

ระบบสืบพันธุ์

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบหายใจ

การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย

สารเสพติด

ภัยธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้วิทยาศตร์ชั้นประถมทุกหัวข้อที่ได้เรียนมาและได้เรียนรู้เรื่องใหม่ เช่น วงจรไฟฟ้า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ร่างกายมนุษย์

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สารในชีวิตประจำวัน

การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ชุด 1, ชุด 2

การเปลี่ยนแปลงของสาร

วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาราศาตร์และอวกาศ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาภาษาไทยชั้นประถม เช่น เรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรม การเขียน ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.6

ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู

ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

วรรณกรรมคำสอน

สร้างสรรค์งานเขียน

สำนวน คำขวัญ คำคม

อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

มุ่งลิขิตคิดเหตุผล

อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้

สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่

วจีนั้นสำคัญนัก

เรียนรู้คำประพันธ์

ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

ภาษาไทยภาษาถิ่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com