รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักการอ่าน การพูดสรุปใจความสำคัญ คำสมาส ประโยค กลอน ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. หลักการอ่านออกเสียง
 2. การเขียนและคัดลายมือ
 3. การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
 4. คำสมาส ประโยค กลอน
 5. วรรณคดีและวรรณกรรม

เทอม 2

 1. ร้อยเรียงความคิด
 2. พัฒนาการเขียน
 3. แลกเปลี่ยนพิจารณ์
 4. พินิจภาษา
 5. สืบสานวรรณคดี

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น เวลา สุขภาพ ประกาศ ผู้คน ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2

เทอม 1

 1. Things to do every day
 2. My Family
 3. Free Time Activities
 4. Notice
 5. Traffic Signs
 6. Health Problem

เทอม 2

 1. People Identification
 2. Cultures and Festivals
 3. Holidays
 4. Environments
 5. Life and Current Issues
 6. Smart Life

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น สารละลาย ระบบต่างๆ ในร่างกาย พลังงาน สาร โลก ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.2

สารละลาย

ระบบต่างๆ ในร่างกาย

แรงและการเคลื่อนที่

งานและพลังงาน

การแยกสารและการนำไปใช้

โลกและการเปลี่ยนแปลง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ต่างแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น จำนวนจริง พหุนาม ทฤษฏีพีทาโกรัส สถิติ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 1, ชุด 2)

ปริซึมและทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต

สมบัติของเลขยกกำลัง

พหุนาม

สถิติ

ความเท่ากันทุกประการ

เส้นขนาน

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ดนตรีกับวัฒนธรรม โน้ตดนตรี วิเคราะห์เพลง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

สุนทรีดนตรีรส

ดนตรีคู่วัฒนธรรม

โน้ตดนตรีมหัศจรรย์

ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ นักออกแบบระบบ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน, ระบบทางเทคโนโลยี, การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)

นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา, สนุกกับการเขียนผังงาน, การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โปรแกรมเมอร์น้อย (การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit, รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ, รู้จักทางเลือก, ฟังก์ชันใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (ล้อและเพลา, จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์แห่งโลกอนาคต)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เวลาและช่วงเวลาต่างๆ อาณาจักรสุโขทัย ความสัมพันธ์ของอาณาจักร ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1

เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

การสถาปนาสุโขทัย

การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย

สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ล้านนา มอญ)

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (อยุธยา จีน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น การออกแบบภาพ ทัศนียภาพ ศิลป์ 3 มิติ ศิลปะไทยและท้องถิ่นของเรา ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 (PDF)

การออกแบบภาพ

ทัศนียภาพ

การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

การประเมินงานทัศนศิลป์

สืบสานงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง สารเสพติด ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1

พัฒนาการสมวัย (ระบบประสาท, ระบบต่อมไร้ท่อ, การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)

วัยสดใสชีวิตมีสุข (วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง, เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ, เรียนรู้ทักษะชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศ)

ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ชีวิตปลอดภัยจากสารเสพติด

เรียนรู้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ศาสนา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สินทรัพย์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.1

ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระรัตนตรัย

หนทางแห่งการดับทุกข์

อัจริยสัจ 4 แก้ปัญหาชีวิต

ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต

ภูมิศาสตร์

ภัยพิบัติในประเทศไทย

ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

สินทรัพย์ทางปัญญา

ประเภทของสถาบันทางการเงินและสถาบันทางการเงินที่สำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com