รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สารและสมบัติของสาร ความร้อน เซลล์ ลม ฟ้า อากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

สารและสมบัติของสาร (ชุด 1, ชุด 2)

ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (ชุด 1, ชุด 2)

การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน (ชุด 1, ชุด 2)

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

พืช (การสังเคราะห์ด้วยแสง, ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช, การสืบพันธุ์ของพืช)

ลม ฟ้า อากาศรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2)

มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

จำนวนเต็ม (ชุด 1, ชุด 2)

ทศนิยมและเศษส่วน (ชุด 1, ชุด 2)

เลขยกกำลัง (ชุด 1, ชุด 2)

เรขาคณิต (ชุด 1, ชุด 2)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 1, ชุด 2)

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ (ชุด 1, ชุด 2)

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (ชุด 1, ชุด 2)

สถิติ (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างชิ้นงาน ผลิตงาน สร้างและนำเสนอ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 (PDF)

แหล่งข้อมูลใกล้ตัว

การจัดเก็บข้อมูล

การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล

เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างชิ้นงาน ประวัติตนเอง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

สืบค้นความหมาย

จุดประกายความคิด

ผลิตงานคุณภาพ

ร่วมจิตสร้างสรรค์

สร้างและนำเสนอข้อมูล

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ย้อนรอยอดีต ความเป็นมาของท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ อาเซียน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6 (PDF)

ย้อนรอยอดีต

ความเป็นมาของท้องถิ่น

พัฒนาการของมนุษย์

อาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน, ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน)

กรุงรัตนโกสินทร์ (การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์, วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์, สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์)

อาเซียน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น ร้องเล่นเต้นรำ นาฏลีลาไทย นาฏศิลป์อนุรักษ์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6 (PDF)

ร้องเล่นเต้นรำ

นาฏลีลาไทย

นาฏศิลป์อนุรักษ์

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น สุขภาพร่างกาย เพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ สารเสพติด ภัยรอบตัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

ระบบในร่างกาย (ระบบสืบพันธุ์, ระบบไหลเวียนโลหิต, ระบบหายใจ)

การสร้างสัมพันธภาพ (การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว, การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน)

พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก, โรคไข้เลือดออก, โรคเอดส์)

สารเสพติด

ภัยธรรมชาติ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การจราจร ภูมิประเทศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.6 (PDF)

เทอม 1

 1. สินค้าและบริการ (การผลิตสินค้าและบริการ, ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการ, สิทธิพื้นฐานบทบาทของผู้บริโภค)
 2. เศรษฐกิจพอเพียง (หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
 3. สหกรณ์
 4. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 5. เศรษฐกิจในชุมชน
 6. การพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ
 7. สกุลเงินตรา
 8. ธนาคารและการกู้ยืม
 9. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
 10. การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
 11. วัฒนธรรมท้องถิ่น
 12. มารยาทไทย
 13. กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก
 14. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 15. พลเมืองดีและประชาธิปไตย (พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย, กิจกรรมประชาธิปไตย)

เทอม 2

 1. มุ่งมั่นและศรัทธา (ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย, คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา, ศาสนสถานและพุทธสาวก)
 2. ปฏิบัติมาเป็นนิจ (ศาสนพิธี, การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย, ไตรสิกขาและโอวาท 3, การสวดมนต์และแผ่เมตตา, สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา, การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ, สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน, มารยาทของศาสนิกชน)
 3. รอบตัวน่ารู้ (มหัศจรรย์กายภาพ, การใช้แผนที่กับทรัพยากรธรรมชาติ, เครื่องมือทางภูมิศาสตร์)
 4. มองดูธรรมชาติ (ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ, ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย, การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์, การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น, ธรรมชาติกับสังคมไทย, การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ, อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน)
 5. หวงแหนสิ่งแวดล้อม (คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม, การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

  **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

  ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น สำนวน การใช้ภาษา วรรณกรรม คำประพันธ์ อ่านจับใจความ วจี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 (PDF)

เทอม 1

 1. ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (คัดถูก เขียนสวย ผันได้, อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย, อ่าน คิด พิจารณา, เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน)
 2. ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (คำไทยไพเราะ, อ่านคำนำไปใช้, อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ, ข้อคิดสอนใจ, อาขยานขานไข)
 3. นิทานอ่านสนุก (นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์, อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย, คำกริยา คำวิเศษณ์, เขียนบันทึก พูดรายงาน)
 4. การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร (อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย, คัด เขียนสำนวนภาษาไทย, เรียนรู้การเขียนจดหมาย, ใส่ใจการกรอกรายการ, เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่)
 5. วรรณกรรมคำสอน (งดงามคำสอน, สร้างคำนำมาใช้, ประโยคเพื่อการสื่อสาร, ประกาศน่ารู้)
 6. สร้างสรรค์งานเขียน (เรียนรู้คำพ้องรูป, บทสรุปคำพ้องเสียง, เรียงร้อยด้วยแผนภาพ, ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน, สร้างจินตนาการด้วยการเขียน)
 7. สำนวน คำขวัญ คำคม (คำขวัญ คำคม, ความหมายโดยนัย, สำนวน คำพังเพย สุภาษิต, ท่องจำอาขยาน)
 8. อ่านจับใจความ ย่อตามคิด (อ่านเน้นจับใจความ, ใช้ตามพจนานุกรม, รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง, ย่อความเรื่องน่าคิด)

เทอม 2

 1. มุ่งลิขิตคิดเหตุผล (รอบรู้สู่การแก้ปัญหา, ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต, ลิขิตวิเคราะห์ความ, เขียนประโยคตามวิธี, เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน)
 2. อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้ (ทันเหตุการณ์นำไปใช้, เขียนสื่อสารถูกต้อง, พูดสอดคล้องความคิดเห็น, ประโยคเด่นวรรณกรรม)
 3. สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่ (สัญลักษณ์สื่อภาษา, แผนภูมิพัฒนาความคิด, มาอ่านแผนที่, วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย)
 4. วจีนั้นสำคัญนัก (อ่านเรื่องประเทืองปัญญา, คำสุภาพ, คำราชาศัพท์, ระดับภาษา, การใช้โวหาร)
 5. เรียนรู้คำประพันธ์ (อ่านบทอาขยานหลัก, รู้จักแผนผังคำประพันธ์, สร้างสรรค์สัมผัส, ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง)
 6. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน (เจ้าฟ้านักอ่าน, บันทึกความรู้จากการอ่าน, เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า, พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า)
 7. ภาษาไทยภาษาถิ่น (วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น, ภาษาถิ่น ๔ ภาค, เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น, วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย)

  **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

  ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งรอบตัว ชีวิตในโลกเรียน สุขภาพ เวลาว่าง เทศกาลพิเศษต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 (PDF)

Me & My Family (ชุด 1, ชุด 2)

School Life (My Classroom, School Activities, Around My School)

Healthy Living (What’s the Matter?, Let’s Taste, Take Care of Yourself)

Recreation and Free Time (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

Around Me (ชุด 1, ชุด 2)

Festivals and Celebrations (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สาร วงจรไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

ร่างกายมนุษย์ (ชุด 1, ชุด 2)

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ชุด 1, ชุด 2)

สารในชีวิตประจำวัน (ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส)

การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน (ชุด 1, ชุด 2)

การเปลี่ยนแปลงของสาร

วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาราศาตร์และอวกาศ (แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก, การเกิดฤดูของโลก, ฤดูของประเทศไทย, ข้างขึ้น ข้างแรม, การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง, สุริยุปราคา, จันทรุปราคา, เทคโนโลยีอวกาศ)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com