ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอน คลังใบงานแบบฝึกหัด และไฟล์เกี่ยวการศึกษา

เรารวบรวมสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกหัดไว้ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน แบ่งเป็นตามระดับชั้นทั้งประถม มัธยมต้น เราช่วยให้ครูผู้สอนสามารถค้นหาและเลือกสรรไปใช้กันเพื่อความสะดวกค้นหา

ศูนย์รวมการศึกษา

ไปหน้าสื่อการเรียนการสอน

ไปหน้าใบงานแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนการสอนล่าสุด

สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) สื่อ (Media) นั้นตัวกลางที่ใช่ถ่ายทอดหรือนำความรู้ ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ ความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู้ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการสอน (Instruction Media)

ใบงานแบบฝึกหัดล่าสุด

ใบแบบฝึกหัดที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งมีไว้ให้นักเรียนฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแล้ว แบบฝึกจะทำให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ มีความรู้ความสามารถและทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น จึงนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่จุดหมายได้