Skip to content

Admin

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มจำแนกสิ่งมีชีวิตที่ลึกยิ่งขึ้น มีเรื่องแรงวัตถุสสาร และเริ่มต้นรู้จักกับระบบสุริยะ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว ส่วนต่างๆ ของพืช แรง วัตถุและสสาร, ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญ 6 หลัก เศษส่วน ทศนิยม และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร การวัด เศษส่วนและการบวก การลบ… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อนบ้าน ประเพณีในอดีต ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 2 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 3 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 4… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประเพณีโบราณ ฯลฯ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 2 แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้การงานพื้นฐานจากความรู้เดิมตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ เช่น ช่าง เกษตรน่ารู้ ฯลฯ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 ใบงานชุด 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1 (ชุด 1,… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆ อาหาร สุขอนามัย กีฬา ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 แกนหลักสุขพละศึกษาชุด 1 แกนหลักสุขพละศึกษาชุด 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขพละศึกษา ป.3… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้จักสังคมสมัยใหม่ มารยาทในสังคม ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 1 แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 2 แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 3 แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด 4 แกนหลักสังคมศึกษาและวัฒนธรรมชุด… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้เรื่องภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาษา คำคม นิทานสอนใจ ฯลฯ แบบฝึกหัดตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF) แกนหลักภาษาไทยชุด 1 แกนหลักภาษาไทยชุด 2 แกนหลักภาษาไทยชุด 3… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือที่เรียน ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น Self Family School ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 Self Family School ชุด 1, ชุด 2 Food and Drink… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่นเรื่อง ธรรมชาติ พันธุกรรมฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF) ลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์ พันธุกรรมของเรา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรง น้ำ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)