Skip to content

Admin

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น วรรณคดีวรรณกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย สรรคำนำมาใช้ พินิจภาษา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF) เทอม 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาพาที บทกวีที่ชื่นชอบ เทอม 2… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งที่น่าสนใจ การท่องเที่ยว ชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF) เทอม 1 My Interests Leisure and Entertainment Shopping… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม แรงโน้มถ่วง น้ำและอากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF) เทอม 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรง แรงโน้มถ่วงของโลก… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ ความน่าจะเป็น ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF) เทอม 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีมนุษย์ปัจจุบัน ภาษาและระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF) เทคโนโลยีกับมนุษย์ นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอริทึม, รู้จักภาษา Python เบื้องต้น, เรียนรู้ระบบต่างๆ, รู้จัก Microbit,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย อาณาจักรโบราณของไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF) การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง **สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น พุทธประวัติ บทบาทในสังคม สินค้าบริการ การออมและลงทุน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF) เทอม 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน พุทธประวัติ พระไตรปิฎก การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม กฏหมาย การบริหารราชการในปัจจุบัน… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น หลักการอ่านออกเสียง คัดลายมือ สรุปใจความสำคัญ คำประเภทต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF) เทอม 1 หลักการอ่านออกเสียง การเขียนและคัดลายมือ การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู (ชุด 1, ชุด 2)… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF) Self (ชุด 1, ชุด 2) Family (ชุด 1,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สารละลาย ระบบในร่างกาย แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF) สารละลาย (ชุด 1, ชุด 2) ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย (ระบบหมุนเวียนเลือด, ระบบหายใจ,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)