Skip to content

Admin

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

  • by

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน เลขยกกำลัง สมการ ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF) จำนวนเต็ม (ชุด 1, ชุด 2) ทศนิยมและเศษส่วน (ชุด 1,… Read More »รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อาชีพในงานศิลปะ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF) อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ บนโลก กรุงรัฐโกสิทร์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์,… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น การดำรงชีวิต ธุรกิจ อาชีพ สารสนเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต ธุรกิจเพื่อชีวิต เปิดโลกอาชีพ รอบรู้การออกแบบและเทคโนโลยี… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF) นาฏศิลป์ นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์ ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี ลักษณะเด่นของดนตรี… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการของวัยรุ่น อนามัย สุขภาพตนเองและชุมชน การป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม อนามัยแม่และเด็ก สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พุทธศาสนา กฏหมาย ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ทวีป การเมือง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 เทอม 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมนำชีวิต หน้าที่ชาวพุทธ… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์ภาษา บทกวี คัดสรรเลือกใช้คำ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 เทอม 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาพาที บทกวีที่ชื่นชอบ เทอม… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ชีวิต ประเทศ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 My Interests Leisure and Entertainment… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน อวกาศ เทคโนโลยี ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.3 แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน พลังงานไฟฟ้า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)