Skip to content

Admin

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ต่างแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น พื้นผิวและปริมาตร กราฟ สมการเชิงเส้น อสมการ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน อสมการ ความน่าจะเป็น… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ดนตรีกับวัฒนธรรม ขับร้องเพลง การบรรเลงดนตรี ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2 (PDF) ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น… Read More »ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เทคโนโลยีกับมนุษย์ในปัจจุบัน นักออกแบบระบบ วิศวกรน้อย ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF) เทคโนโลยีกับมนุษย์ (การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี, พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร, การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์, การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน) นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์,… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ศิลปะการวิจารณ์ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร งานโฆษณา ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 (PDF) ศิลปะการวิจารณ์ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร ทัศนศิลป์งานโฆษณา ศิลปะวัฒนธรรมไทย **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะกระบวนการทำงาน การประดิษฐ์ อาชีพกับบุคลิก ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น อาหารกับการดำรงชีวิต อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน เรียนรู้… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น บ้านและสวน การเลี้ยงสัตว์ เรียนรู้งานอาชีพ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 บ้านและสวน การจัดการผลผลิต การเลี้ยงสัตว์ เรียนรู้ สู่งานอาชีพ **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.2 การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง สารเสพติด ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 พัฒนาการสมวัย วัยรุ่นกับเรื่องเพศ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พุทธศาสนา กฏหมาย ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2 เทอม 1 พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน พุทธประวัติ พระไตรปิฎก การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต กฏหมาย… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)

  • by

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น หลักการอ่าน การพูดสรุปใจความสำคัญ คำสมาส ประโยค กลอน ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF) เทอม 1 หลักการอ่านออกเสียง การเขียนและคัดลายมือ การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู คำสมาส… Read More »รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2 (PDF)